Staff list

NameFirst nameLast nameEmailJob title
Prof ZHANG Xiaofeng
Prof ZHANG Xiaofeng晓峰 Xiaofeng张 ZhangX.Zhang14@leeds.ac.ukChinese Director
AN Mengmeng
AN Mengmeng猛猛 Mengmeng安 Anm.an@leeds.ac.ukChinese Instructor
Dr Giles Blackburne
Dr Giles BlackburneGilesBlackburneG.D.Blackburne@leeds.ac.ukExecutive Director
Lynnie Possible
Lynnie PossibleLynniePossibleL.Possible@leeds.ac.ukAdministrator
LI Xunnan
LI XunnanXunnanLiX.Li12@leeds.ac.ukMarketing and Communications Officer
MAN Xiaochen
MAN Xiaochen晓臣 Xiaochen满 Manx.man@leeds.ac.ukHead Chinese Instructor
Fu Yin-Heinberg
Fu Yin-HeinbergFuYin-HeinbergF.Yin-Heinberg@leeds.ac.ukMandarin Instructor
WANG Jing
WANG Jing静 Jing王 Wangbusjwa@leeds.ac.ukMandarin Instructor
BAI Xiaoying
BAI Xiaoying小莹 Xiaoying白 Baix.bai2@leeds.ac.ukMandarin Instructor
CAO Yujie
CAO Yujie宇杰 Yujie曹 Caoy.cao3@leeds.ac.ukMandarin Instructor
CHU Yannan
CHU Yannan初 Chu雅楠 Yanany.chu1@leeds.ac.ukMandarin Instructor
Emily Austin-Howell
Emily Austin-HowellEmilyAustin-HowellE.AustinHowell@leeds.ac.ukMandarin Aspirations Project Assistant 2021-22
Frances Noble
Frances NobleFrancesNoblef.noble@leeds.ac.ukMarketing Executive